HOME

예술교육의 중심

신입생 원서 접수
11월1일~11월6일

모바일 메뉴 열기

2019학년도 입학생

과 목 1학년 2학년 3학년 영역합계
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
시창작 4 4 78
소설창작 4 4
문장론 2 2
문예창작전공실기Ⅰ 4 4
문장문체실습Ⅰ 4 4
고전문학감상 2 2
문학개론 2 2
문예창작전공실기II 4 4
창작세미나II 3 3
문장문체실습II 2 2
고전문학감상II 2 2
현대문학감상II 3 3
문장론 3 3
학기별 교과 이수단위 총계 10 10 12 12 17 17 78

2018학년도 입학생

과 목 1학년 2학년 3학년 이수단위계
1 2 1 2 1 2
시창작 4 4     8
소설창작 4 4     8
문장론 2 2     4
문예창작전공실기Ⅰ   4 4   8
문장문체실습Ⅰ   4 4   8
고전문학감상   2 2   4
문학개론   2 2   4
문예창작전공실기Ⅱ     4 4 8
문장문체실습Ⅱ     4 4 8
창작세미나     4 4 8
현대문학감상     2 2 4
총이수단위 10 10 12 12 14 14 72

2017학년도 입학생

과 목 1학년 2학년 3학년 이수단위 계
1 2 1 2 1 2
미술문화 3 3         6
시창작입문 4 4         8
소설창작입문 4 4         8
문예창작전공실기I     4 4     8
창작세미나I     3 3     6
문장문체실습I     2 2     4
문학개론     2 2     4
고전문학감상I     2 2     4
현대문학감상I     2 2     4
문예창작전공실기II         4 4 8
창작세미나II         3 3 6
문장문체실습II         2 2 4
고전문학감상II         2 2 4
현대문학감상II         3 3 6
문장론         3 3 6
총이수단위 11 11 15 15 17 17 86